1 » Regulamin2

Bestsellery

Opinie o produktach

Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

                                                                                                    

§ 1

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresemwww.galeriawidzenia.com(„Serwis") przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient"). Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień.

2. Serwis jest prowadzony przez: Galeria Optyczna sp. z o.o. z siedzibą w Klembowie (05-205) przy ul. Słonecznej 21 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000398809, NIP 1251612095, REGON 145840963. e-mail:sklep@galeriawidzenia.com nr.tel: +48 537 071 111 (dalej jako „Sklep”)

3.Korespondencję dotyczącą działalności Sklepu należy wysyłać:

- na adres  e-mail sklep@galeriawidzenia.com

- na adres pocztowy : Galeria Optyczna sp. z o.o. Magiczna 4 , 03-289 Warszawa

4. Serwis przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych iosób prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu i dokonywać zakupów zalecana jest rejestracja w Serwisie - Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania z Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

5. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

6. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

7. Wszelkich informacji na temat Serwisu oraz załatwiania spraw związanych z Serwisem można uzyskać: telefon +48 537 071 111 oraz e-mail: sklep@galeriawidzenia.com

§ 2

1.Właściwości towarów opisane są w informacji o produkciektóry jest dostępny na stronie internetowej Serwisu(okulary przeciwsłoneczne, oprawki korekcyjne, soczewki okularowe, soczewki kontaktowe, wyprzedaż)oraz opisie danego produktu. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora. Towar dostarczany przez Sklep jest nowy i wolny od wad.

2. Wszystkie ceny w Serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

3.Cena podana przy każdym towarze w Sklepie, jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Ceny w Sklepie nie podlegają negocjacji.

5. Koszty dostawy zamówionego przez Klienta towaru określane są w formularzu zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu wysyłki, ale przed złożeniem zamówienia, tak jak i łączna cena za wszystkie nabyte towary lub usługi.

§ 3

1.Dla złożenia zamówienia w Serwisie zalecane jest zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą Serwisu do Sklepu.

2. Sklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w Sklepie (potwierdzenie złożenia zamówienia).

Prosimy Klientów o zwrócenie uwagi, że jest to pierwsze z trzech potwierdzeń, które Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, z czego dwa są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży z Sklepem, a dopiero drugie (potwierdzenie przyjęcia zamówienia) oznacza zawarcie umowy, o czym mowa w § 4). Trzecie potwierdzenie (zawarcia umowy na odległość) jest wysyłane Klientowi, na trwałym nośniku, niezwłocznie po zawarciu umowy i otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 7 dni, które liczone są w następujący sposób:

1) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30 a godz. 14.30 zamówienie Klienta uważa się za złożone w tym samym dniu

2) jeżeli pierwsze potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej zamówienie Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania mu potwierdzenia

Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.Zamówienia można składać również bez uprzedniej rejestracji/ zalogowania się poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia.

§ 4

1. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

2. Przyjęcie zamówienia przez Sklep następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§ 5

1.Sklep informuje, że każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej.

2. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną sklep@galeriawidzenia.com do chwili rozpoczęcia realizacji zamówień przez Sklep zgodnie z § 3.

3. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia:

1) w odniesieniu do towarów oznaczonych w Serwisie jako „aktualnie dostępne" - w ramach ilości dostępnych w Serwisie, przekazując towar do wysyłki,

2) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, zamawiając towar u producenta lub przystępując do jego produkcji.

§ 6

1.Sklep zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w Serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument paragon fiskalny lub faktura VAT.

§ 7

1. Klient wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:

a. przy składaniu zamówienia - poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Serwisie bezpośrednio przez Sklep lub podmiot działający na zlecenie Sklepu

b. przelewem na rachunek bankowy Sklepu

c. przy doręczeniu towaru (przesyłka za pobraniem).

2. W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez Sklep dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.

§ 8

1. Dostawy towarów zamówione w Sklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw. Regulaminy przewoźników, z usług których korzysta Sklep są dostępne tutaj (firma kurierska DPD).

2. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment Serwisu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę.

3. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

4. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia innego niż opisany powyżej opakowania przesyłki, jego uszkodzeń lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki, i zwrócili się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody i jak najszybciej skontaktowali się ze Sklepem.

§ 9

1.Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sklep oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny Sklepu wskazany w § 1 pkt 2 powyżej, oświadczenia przed jego upływem.

2.Sklep zwrotu płatności dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

4.Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni (14 dni) do dnia, w którym odstąpił od umowy na adres pocztowy: Galeria Optyczna sp. z o.o. Magiczna 4 , 03-289 Warszawa.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. 

5.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek z reklamowanym towarem, wysyłanych przez Klienta „za pobraniem”.

6. Sklep w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz:

- nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. szkła korekcyjne)

- dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. soczewki lub płyny)

– która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;

7. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,znajdującego sięwzakładcereklamacje i zwroty lub bezpośrednio do pobrania tutaj lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

8. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.

9.Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż zwykły sposób dostawy towaru, Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przekraczających bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

§ 10

1. Sklep realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji należy do Klienta. Informacje dotyczące gwarancji i okresu gwarancyjnego podane są w opisie produktu.

3. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez:

a. przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na adres pocztowy Sklepu wymieniony w §1 pkt 3.

b. przekazanie reklamacji obsłudze salonu Galeria Widzenia ul. Magiczna 4, 03-289 Warszawa - wystarczy udać się z reklamowanym produktem oraz potwierdzeniem zakupu do punktu obsługi klienta Sklepu i poinformować konsultanta o chęci złożenia reklamacji.

4.Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

5. Przykładowy formularz reklamacji znajduje się w zakładce  reklamacje i zwroty lub bezpośrednio do pobraniatutaj. Klient może złożyć reklamację towaru bez wykorzystywania przykładowych formularzy reklamacji.

6. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne dopuszczone przez prawo dowody) oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Sklep.

§ 11

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest Galeria Optyczna sp. z o.o. z siedzibą w Klembowie.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz mogą być udostępniane w celu wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z kupującym na potrzeby wykonania umowy oraz ewentualnie innym podmiotom w celu wykonania umowy, tzn. podmiotom świadczącym na rzecz Galeria Optyczna sp. z o.o. z siedzibą w Klembowie (05-205) przy ul. Słonecznej 21 usługi zakresie windykacji i dochodzenia należności związanych z umową.

3. Klient, na etapie rejestrowana konta w Serwisie lub wysłania zamówienia poprzez Serwis, może udzielić Galeria Optyczna sp. z o.o. dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu:

a) prowadzenia badań opinii publicznej, promocji i konkursów przez Galeria Optyczna sp. z o.o., a także na ich udostępnianie przez tę spółkę podmiotom realizujących wyżej wymienione zadania na jej rzecz;

b) otrzymywania od Galeria Optyczna sp. z o.o. informacji handlowych (w tym Newslettera z aktualnymi informacjami o produktach możliwych do zamówienia w Sklepie) w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.);

c) otrzymywania od Galeria Optyczna sp. z o.o. zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

§ 12

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie Sklepu oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.galeriawidzenia.com

2. Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu, chyba że wyraźnie zastrzeżona jest inna data wejścia w życie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

4.W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

5.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Sklepu, tj. od dnia 28.07.2015r.


Przejdź do strony głównej